Hokushin Shino Ryu Iaido

japanese-swordsmanship

Traditional Japanese Swordsmanship.

Tuesdays 7–8pm, Saturdays 9.30–10.30am.

Facebook page: https://www.facebook.com/bendigo.iaido/